Algemene voorwaarden en klachtenprocedure

IJSSELHUIS B.V.
Truus Oversteegenstraat 7
3417 CM Montfoort
Tel.nr.: 06-57693438
Email: [email protected]
KvK nr.: 57508623
BTW nr.: NL 8237.46.823.B01

 

 

Algemene Leveringsvoorwaarden van het IJsselhuis

 

Artikel 1: Begripsbepalingen                                                                  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever, tevens aangeduid als de logee of de deelnemer: De natuurlijke- of rechtspersoon, die aan de opdrachtnemer, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van verzorgende, verpleegkundige en alle andere werkzaamheden, ten behoeve van zichzelf of van een derde of derden (zorgvrager(s)).

Opdrachtnemer, tevens aangeduid als de zorgverlener:
IJsselhuis B.V., gevestigd op Truus Oversteegenstraat 7, 3417CM te Montfoort, in deze vertegenwoordigd door mw. M. van den IJssel.

Zorgovereenkomst: De mondelinge en/ of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de logee of deelnemer en het IJsselhuis, op basis waarvan het IJsselhuis zelf verzorgende, verpleegkundige en alle andere werkzaamheden uitvoert, dan wel uitbesteedt. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging  en/ of de overeenkomst of uit een wijziging hiervan.

 

Artikel 2: Aanvang en duur van de overeenkomst         

De overeenkomst vangt aan op het moment dat het IJsselhuis een, door de logee of deelnemer, ondertekend  en per bladzijde geparafeerd exemplaar van de overeenkomst en van de algemene voorwaarden retour heeft ontvangen, doch uiterlijk,vanaf het moment, dat het IJsselhuis start met de uitvoering van de werkzaamheden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 3: Kwaliteit van zorg

Het IJsselhuis garandeert dat  kwalitatief verantwoorde zorg wordt verleend. Indien van toepassing voldoet de door het IJsselhuis aangeboden zorg aan de eisen die worden gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet op Beroepen in de individuele gezondheidszorg. De medewerker van het IJsselhuis verricht zijn/haar werkzaamheden zoals dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend zorgverlener verwacht mag worden.

Met uitzondering van:

 • Het IJsselhuis heeft een medicatiebeleid waarin is bepaald dat elke logee of deelnemer zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar medicatie. Mocht u wel gebruik willen maken van de diensten van het IJsselhuis en is het voor u belangrijk dat uw medicatie door anderen beheerd wordt, dan moet u zelf een zorgovereenkomst met een ZZP-er of wijkverpleging aan gaan.
 • De medewerker van het IJsselhuis verricht geen voorbehouden en risicovolle handelingen, mocht u deze wel nodig hebben dan moet u zelf een zorgovereenkomst met een ZZP-er of wijkverpleging aan gaan.
 • Binnen het IJsselhuis zijn er geen vrijheidsbeperkingen die worden opgelegd. Men is vrij om te gaan en te staan waar men wil. De medewerker van het IJsselhuis zal en kan niemand tegen houden op het moment dat hij/zij de deur uit wil gaan.

 

Artikel 4: Geheimhouding

De medewerker van het IJsselhuis houdt alles geheim wat hem/haar bij het verrichten van de werkzaamheden over de persoon van de logee of deelnemer en diens gezin, partner of huisgenoot ter ore komt.

 

Artikel 5: Veiligheid/schade

Het IJsselhuis en de logee of deelnemer zorgen ervoor dat de overeengekomen werkzaamheden zo veilig mogelijk kunnen worden verricht. Het IJsselhuis is verzekerd voor de schade die door haar medewerkers wordt veroorzaakt.

 

Artikel 6: Uitvoering werkzaamheden

De uitvoering van de overeengekomen zorg wordt namens het IJsselhuis verricht door een of meerdere zorgverleners. De zorgverlener is in dienst van het IJsselhuis, er is geen sprake van dienstverband tussen de logee of deelnemer en zorgverlener.

 

Artikel 7: Declaratie op basis van particulier of persoonsgebonden budget

Het IJsselhuis bepaalt in overleg met de logee of deelnemer, bij het aangaan van de zorgovereenkomst, wat de vergoeding voor de afgesproken zorg is. Het tarief is tussen de € 105,00 en €145,00 per etmaal afhankelijk de afgesproken zorg. Er wordt op basis van het afgesproken tarief een uurtarief berekend.

Het IJsselhuis zal de door de logee of deelnemer verschuldigde vergoeding maandelijks declareren door toezending van een gespecificeerde factuur. De factuur toont een overzicht van de gewerkte uren. Het IJsselhuis zal binnen 6 weken na afloop van de maand waarin de zorg is verleend alle declaraties over die maand indienen bij de logee of deelnemer.

 

Artikel 8: Annuleren geplande logeerperiode

De logee/deelnemer wordt verzocht bij calamiteiten zo snel mogelijk het IJsselhuis op de hoogte brengen van de annulering. Daar het IJsselhuis met een kwetsbare groep zorgvragers werkt, worden er geen kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 9: Afdracht sociale lasten

Het IJsselhuis is verplicht om voor de medewerkers te zorgen voor correcte afdracht van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en alle overige inhoudingen of afdrachten waartoe het IJsselhuis verplicht is op grond van de wet.

 

Artikel 10:  Aansprakelijkheid

 • Het IJsselhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de logee, de deelnemer of derden voor enige schade, dan in het geval dat haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in het voorkomende geval tot uitkering overgaat. De logee of deelnemer kan op verzoek inzage krijgen in de polis en polisvoorwaarden.
 • Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid ten minste beperkt tot het bedrag, dat voor de werkzaamheden, waarin de schade is ontstaan, is gefactureerd door het IJsselhuis, doch in ieder geval tot het bedrag dat rechtens toelaatbaar is.
 • Het IJsselhuis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
 • Het IJsselhuis heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de logee of deelnemer ongedaan te maken, waarbij de logee of deelnemer haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
 • Het IJsselhuis zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de logee, de deelnemer of derden de mogelijkheid hebben, ter zake van het ontstaan van de schade, rechtstreeks hun eigen verzekeringsmaatschappij, dan wel van een derde aan te spreken.
 • Het IJsselhuis is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die aan personen of zaken zijn toegebracht, die derden hebben veroorzaakt, die werkzaamheden hebben verricht bij de logee of de deelnemer, ook al heeft het IJsselhuis ze ingehuurd of aanbevolen.
 • Het IJsselhuis is nooit aansprakelijk voor schade door verlies of diefstal van eigendommen van de logee, de deelnemer of derden. Het meenemen van waardevolle spullen wordt sterk afgeraden.

 

Artikel 11: Ontbindende voorwaarden

Deze overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat voorafgaande opzegging nodig is als:

 • De logee of deelnemer overlijdt.
 • Het recht op het persoonsgebonden budget voor de logee of deelnemer eindigt.
 • Het persoonsgebonden budget onder andere voorwaarden wordt verleend.
 • Er sprake is van zorgweigering.

 

Artikel 12: Tussentijdse opzegging

De logee of deelnemer mag de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen. Er geldt dan een opzegtermijn van 1 maand. De logee of deelnemer is niet aansprakelijk voor de schade die het IJsselhuis lijdt als gevolg van de tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

Indien de overeenkomst wordt opgezegd/ beëindigd, is de logee, deelnemer of zijn zaakbehartiger (bijv. notaris, curator) in ieder geval verplicht het honorarium over de verrichte werkzaamheden door de zorgverlener te vergoeden, plus alle onkosten.

 

Het IJsselhuis mag de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen op basis van artikel 7:408, lid 2 Burgerlijk Wetboek. Er geldt dan eveneens een opzegtermijn van 1 maand.

 

Opgemaakt in tweevoud.

 

Datum:                                                te Montfoort

 

Opdrachtgever ( logee of deelnemer),

Naam:

 

Handtekening:

 

 

 

Opdrachtnemer,

Naam: Het IJsselhuis, M. van den IJssel.

 

Handtekening: